विश्वास Marathi Kavita

सौ. विजेता चन्नेकर लिखित मराठी कविता विश्वास

विश्वास Marathi Kavita

सदा विश्वास असावा
फुललेल्या प्रीतीवर
पावसात भिजलेल्या
गंधाळल्या मातीवर

जननीच्या मायेवर
सजनीच्या प्रेमावर
मनी असावा विश्वास
स्वतःच्याच हातावर

विश्वासानी जुळे बंध
फुले नात्यांची वाटिका
क्षणक्षण आनंदाचा
गोड प्रत्येक घटिका

विश्वासाच्या पायावर
नाती वसली जीवनी
भावनांची रेलचेल
असू द्यावी मनोमनी

सदा जपावा विश्वास
श्वास असे तोपर्यंत
जपलेल्या विश्वासाचा
करू नये कधी अंत

Vijaya Channekar

सौ.विजेता चन्नेकर(भुमर) गोंदिया